اطلاعیه شماره 28 کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران