بیانیه مشترک جامعه دندانپزشکی ایران با انجمن های پزشکی درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی درمانی