برگزاری مجمع عمومی جامعه دندانپزشکی ایران با حضور اعضا