مجله جامعه علمی دندانپزشکی ایران Journal of Iranian Dental Association (JIDA)