پیگیری مطالبات دندانپزشکان طرحی توسط جامعه دندانپزشکی ایران