مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران(نوبت دوم)