جمع آوری کمک های نقدی برای سیل زدگان‌سیستان‌و بلوچستان