آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان تهران