اطلاعیه شماره ۲۵ کمیته انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران