اطلاعیه جامعه دندانپزشکی ایران شعبه همدان در خصوص انتخابات هیئت مدیره و بازرس