برگزاری نشست داوری مقالات ارسال شده برای EXCIDA2024 با حضور اساتید و نمایندگان انجمن های تخصصی