دکتر علی تاجرنیا: تلاش های پیدا و پنهانی صورت می گیرد که وجهه پزشکان در جامعه تخریب شود