نامه اعتراضی دکتر علی تاجرنیا به رییس اجرایی AEEDC