سبزوار میزبان کنفرانس علمی فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی