لزوم همکاری بیشتر انجمن های دندانپزشکی با نظام پزشکی برای حل مشکلات دندانپزشکان