شمارش معکوس برای برگزاری بزرگترین رویداد دندانپزشکی جنوب غرب کشور