سمینار بازآموزی ضایعات خوش خیم و بدخیم حفره دهان در ارومیه