فراخوان جذب کمک های بشردوستانه برای مردم مظلوم غزه توسط وزارت بهداشت