برگزاری آزمون دانشنامه(بورد)دندانپزشکی در هفته آینده