نخستین کنگره و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی جامعه دندانپزشکی خراسان (کنگره پاژ)