بیانیه جامعه دندان پزشکی ایران پیرامون محکومیت جنگ و کشتار غیر نظامیان