برگ زرین دفتر دندانپزشکی ایران، مرحوم استاد حمید عادلی نجفی