ارومیه، قطب جدید برگزاری کنگره‌های دندانپزشکی ایران