انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه اصفهان در تاریخ سوم شهریور 1402به صورت مجازی برگزار و نتایج ذیل به ترتیب آرا حاصل شد