اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی شمال غرب ایران