“ز فرد فرد محال است کارهای بزرگولی ز جمع توان خواست هر چه خواهی خواست”