هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران دکتر سعید ساعی را به عنوان رئیس کنگره اکسیدا2024 انتخاب کرد