عدم اعلام لیست اسامی کاندیداها از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی