دکتر پناهی در مراسم اختتامیه جشنواره علمی – پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت: