برگزاری دومین جلسه شورای عالی شانزدهمین جشنواره علمی-پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت