برگزاری جلسه داوری آثار رسیده به شانزدهمین جشنواره علمی پژوهشی شهید دکتر احمد هدایت با حضور نمایندگان انجمن های تخصصی