انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران شعبه یزد برگزار شد