اطلاعیه شماره 2 – دومین جشنواره تجلیل از نیکوکاران دندانپزشکی