«اطلاعیه شماره یک»جشنواره دندان پزشکان نیکوکار ایران 2