دیدار با اساتید و پیشکسوتان به مناسبت روز دندانپزشکی