تقدیر از زحمات دکتر مهدی کدخدازاده و تبریک صمیمانه به دکتر رضا یزدانی