مجمع عمومی عادی سالانه جامعه دندانپزشکی ایران(نوبت دوم)