برگزاری جلسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی دندانپزشکی ایران